Wolontariat

Wolontariat wczoraj i dziś.

W Polsce istnieje wieloletnia tradycja pracy społecznej, tradycja pomagania sobie wzajemnie, angażowania się w problemy innych. Osoby, które działały na tym polu, określano w przeszłości mianem społeczników i altruistów. Nazwa wolontariusz w dzisiejszym znaczeniu tego słowa nie była używana.

Słowo wolontariusz (łac. voluntarius = dobrowolny, ochotniczy) znane jednak było od dawna w języku polskim. Wolontariuszem był nazywany praktykant pracujący bez wynagrodzenia dla zaznajomienia się z zawodem oraz ochotnik w wojsku. Dziś w Polsce pojęcie to jest rozumiane podobnie jak w krajach o wieloletniej tradycji wolontariatu.

 

Definicja wolontariatu.

Jakie są obszary działania wolontariuszy? Najczęściej na myśl ciśnie się odpowiedź, że wolontariusze działają wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne i to nie tylko w obszarze pomocy społecznej, lecz w każdej dziedzinie życia społecznego i środowiska naturalnego. Wolontariuszem może być każdy, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Nie każda jednak pomoc może być traktowana jako wolontariat. Zachowania wynikające z wychowania, tradycji czy obyczajów rodzinnych, takie jak zrobienie zakupów przez męża lub pomoc udzielana własnej babci nie są czynami wolontarystycznymi. Praca wolontarystyczna musi wykraczać poza związki rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. Opiekujemy się babcią, bo jest członkiem rodziny, pomagamy koledze, bo jest naszym kolegą, a nie dlatego, że jesteśmy wolontariuszami.

Bycie wolontariuszem to bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

Źródło: Co każdy Wolontariusz wiedzieć powinien, Warszawa 2004

Na gruncie polskiego prawa po raz pierwszy pojęcie wolontariatu zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).  Zgodnie z tą ustawą, wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach w niej określonych.

Informacje pozwoliliśmy sobie zaczerpnąć z strony Światowej Fundacji Zdrowie - Rozum - Serce: http://www.swiatowafundacja-zrs.pl/pl/wolontariat 

Każda pomoc się przyda. Możesz dużo zrobić, aby wesprzeć Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, od rozprowadzania ulotek Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku do brania udziału w wydarzeniach społecznych i sportowych. Podaj swoje imię w formularzu poniżej, a my skontaktujemy się z tobą i powiemy ci, jak możesz pomóc.

Zaintaresowanych prosimy o kontakt.

 

kontakt